polityka-prywatnosciI. Definicje pojęć.

1. administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i  środkach przetwarzania danych  osobowych;

2. adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający wysyłanie wiadomości za pomocą sieci Internet.

3. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku właściciela witryny z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

4. wiadomość – każdą informację przekazywaną między określonymi osobami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług teleinformatycznych;

5. polityka prywatności – niniejszy dokument, zamieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników, jakie dane osobowe są o nich zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane.

6. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

7. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,

8. usługodawca – właściciel witryny, który prowadząc działalność zarobkową, świadczy usługi drogą elektroniczną;

9. usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez właściciela witryny drogą elektroniczną;

10. użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, będąca osobą fizyczną, osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

11. zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,

12. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

II. Zawartość dokumentu.

1. Ten dokument, zwany dalej „Polityką prywatności”, zawiera informację dla Użytkowników o zakresie i celu gromadzenia danych osobowych, ich przetwarzania, wykorzystywania oraz ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, a także informację o wykorzystaniu z plików cookies, w ramach serwisów zlokalizowanych w domenie maidafinanse.pl należącej do właściciela serwisu.

2. Operatorem serwisu jest:

MAIDA FINANSE Grażyna Kmon-Kulas zwana dalej „Maida Finanse”.

3. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu:

MAIDA FINANSE Grażyna Kmon-Kulas

4. Niniejszy dokument dotyczy:

1) polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych użytkowników serwisu prowadzonej przez właściciela witryny oraz jego obowiązków w tym zakresie, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2015 roku za Dz.U. poz. 2135 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”,

2) zasad wykorzystania przez witrynę plików cookies i obowiązku informowania o tym, wynikającego w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

5. „Maida Finanse”, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, może umownie powierzyć przetwarzanie zebranych w ramach witryny danych innym podmiotom na podstawie artykułu 31 tej ustawy, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika na łamach witryny.

6. „Maida Finanse” zapewnia użytkownikom witryny ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w „Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także w „Prawie telekomunikacyjnym”. Naszym celem jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów chroniących prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego.

II. Ochrona danych osobowych użytkowników.

1. Przeglądanie witryny przez każdego Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownicy chcący przeglądać witrynę, co do zasady nie muszą korzystać z formularzy, zamawiać newsletterów, wypełniać ankiet czy składać zamówienia na usługi. Korzystanie z formularzy jest związane z koniecznością podania danych osobowych, zgodnie z treścią punktu II.4. Podanie danych osobowych następuje zawsze dobrowolnie.

2. Oprócz celów informacyjnych i promocyjnych, Administrator danych osobowych może zbierać za pośrednictwem serwisu i przetwarzać określone dane osobowe Użytkowników, w celu:

a) koniecznym do udzielenia użytkownikowi odpowiedzi co do warunków świadczenia usługi albo wykonania umowy,

b) niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przewidzianych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług właściciela witryny.

3. Serwis ogranicza przetwarzanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego przy świadczeniu na ich rzecz usług. Zbierając dane osobowe można wyróżnić spośród nich te, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji tych usługi drogą elektroniczną) jest całkowicie dobrowolne, a ich przetwarzanie przez „Maida Finanse” zależy od wyrażenia przez tą osobę na to zgody.

4. Użytkownicy chcący uzyskać informacje odnośnie naszych produktów (kredytów) mogą wykorzystać formularz kontaktowy, dobrowolnie podając nastepujące dane: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, podać temat zapytania oraz wiadomość. Podanie powyższych danych osobowych jest konieczne w celu zrealizowania powyższych celów.

5. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych, w tym celu dochodzenia roszczeń za zrealizowane usługi oraz w celach marketingowych, dotyczących naszych produktów lub usług, przy wypełnianiu formularza kontaktowego, serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przed wysłaniem wiadomości e-mail oraz zapisaniem wypełnionej ankiety.

7. Wszelkie dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane podmiotom trzecim, tylko za jego zgodą, z wyjątkiem przypadków, gdy ich udostępnienie jest obowiązkiem Administratora danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawienia przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą oraz zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela witryny.

8. Zgodnie z brzmieniem art. 22 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zastrzega się możliwość odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela witryny na rzecz Użytkownika, w przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika takich danych, których podane jest konieczne do realizacji usługi.

9. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z właścicielem witryny, realizującym usługi: marketingu bezpośredniego, obsługującym płatności czy dostawy oraz wykonujących czynności serwisowe na zlecenie właściciela. Nie ponosi on odpowiedzialności za przebieg takich czynności oraz za realizację płatności, a także za prawidłowość podania przez Użytkownika danych przy dokonywaniu płatności.

III. Dostarczanie wiadomości handlowych i marketingowych.

1. W związku z realizacją celu przetwarzania danych osobowych, określonego w punkcie II.2 lit. c, tj. marketingu bezpośredniego naszych usług, „Maida Finanse” może przesyłać na podane przez Użytkowników adresy e-mail i numery telefonów, informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uzyskaniu uprzedniej zgody. Informacje te mogą dotyczyć możliwości zakupu świadczonych usług, nowości, promocji i ofert specjalnych „Maida Finanse” oraz naszych partnerów.

2. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wycofanie zgodny następuje przez wypełnienie i wysłanie właścicielowi witryny zawiadomienia dostępnego poniżej. Odwołanie tej zgody odnosi skutek na przyszłość z momentem jej otrzymania przez właściciela witryny.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………..

…………………………………
…………………………………
…………………………………

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2015 roku za Dz.U. poz. 2135 z późn.zm.), niniejszym oświadczam, iż wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

 

Z poważaniem
……………………………………..

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MAIDA FINANSE Grażyna Kmon-Kulas dla potrzeb wskazanych w Polityce prywatności serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2015 roku za Dz.U. poz. 2135 z późn.zm.).

………………………………….
czytelny podpis

 

IV. Polityka plików cookies.

1. Niniejszy serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies można zablokować, ale może to ograniczyć korzystnie z serwisu. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym1 użytkownika2. Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, korzystając z funkcji automatycznego blokowania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia też usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka Pomoc dostępna z menu przeglądarki lub pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), to dane informatyczne, stanowiące niewielki fragment tekstu (tzw. pliki tekstowe), który witryna internetowa wysyła do przeglądarki, który następnie przeglądarka przesyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.

4. Pliki cookies są przechowywanie na urządzeniu końcowym użytkownika.

5. Pliki cookies służą do następujących celów: do zalogowania i utrzymania sesji po zalogowaniu, do zapamiętania połączenia (tzw. session cookies), przechowują historię odwiedzin, obsługują ankiety i liczniki odwiedzin, umożliwiają tworzenie statystyk odwiedzin witryny oraz są wykorzystane do badania preferencji użytkowników w związku z przeglądaniem treści serwisów, pozwalają rozpoznawać urządzenia końcowe użytkowników i wyświetlać witrynę internetową odpowiednio do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także umożliwiają dostarczanie reklam (większość z tych plików cookies to tzw. pliki trwałe – persistent cookies). Więcej informacji o typach plików cookies pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/technologies/types/

6. Pliki cookies, zarówno sesyjne jaki i trwałe, nie umożliwiają pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani innych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.

7. Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez podmioty współpracujące z operatorem3, np.: przez operatorów płatności czy sieci reklamowe, zajmujące się wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, a także przez takich operatorów jak: Google, Facebook itp.. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w naszej witrynie również do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

9. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi Google Analytics jest zgodne z Tarczą Prywatności UE-USA – więcej szczegółów tutaj (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=pl&ref_topic=2919631).

10. Po wyświetleniu serwisu, użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu przez serwis plików cookies, za pośrednictwem następującego komunikatu pojawiającego się w dolnej części pulpitu:Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji.4 „Akceptuję”5

 

  1. Urządzenie końcowe użytkownika – urządzenie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do sieci teleinformatycznej, np.: komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, będąca osobą fizyczną, osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  3. Operator – dostawca, właściciel serwisu internetowego wskazany w zakładce Kontakt.
  4. Link prowadzący do podstrony zawierającej wyciąg z Polityki prywatności i cookies.
  5. Przycisk „Akceptuję” służy do zamknięcia w/w komunikatu. Kliknięcie w tekst „Akceptuję” jest informacją dla oprogramowania, że użytkownik odczytał komunikat.